Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Jak rozliczyć podatek za wynajem mieszkania?

podatek

dolgachov/bigstockphoto.com

Uzyskiwanie dochodu z każdego tytułu należy odpowiednio rozliczyć we właściwym urzędzie skarbowym. Obowiązek ten dotyczy również osób, które zdecydowały się na wynajem swojego mieszkania. Czytaj dalej “Jak rozliczyć podatek za wynajem mieszkania?” »

Spółdzielnia mieszkaniowa

Spółdzielnia mieszkaniowa to podmiot działający na podstawie ustawy prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jej podstawowym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz innych potrzeb zrzeszonych w niej członków. Odbywa się to za pomocą dostarczania im lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, ale również lokali o innym przeznaczeniu. Czytaj dalej “Spółdzielnia mieszkaniowa” »

Użyczenie nieruchomości

nieruchomości, prawo

www.BillionPhotos.com/bigstockphoto.com

Umowa użyczenia stosowana bywa czasem zamiast umowy najmu, o ile strony chcą uregulować sposób korzystania z nieruchomości, i o ile nie jest to umowa mająca przynosić właścicielowi nieruchomości jakiś dochód. Jednak między tymi stosunkami prawnymi zachodzą znaczące różnice. Na podstawie umowy użyczenia właściciel nieruchomości, czyli użyczający, zezwala biorącemu na bezpłatne używanie rzeczy. Umowa taka może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony i ze swej natury jest nieodpłatna. Jednak biorący do używania zobowiązany jest do pokrywania zwykłych kosztów używania rzeczy oraz utrzymywania jej w stanie niepogorszonym. Biorący pokrywa więc koszty związane z eksploatacją nieruchomości, tj. zużycia wody i prądu, wywozu śmieci i nieczystości, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia, a także koszty niezbędnych, drobnych napraw. Czytaj dalej “Użyczenie nieruchomości” »

Odpowiedzialność za zalanie sąsiada

zalane mieszkanie

Uwphotographer/bigstockphoto.com

Zalanie mieszkania może zdarzyć się każdemu.Szkoda powstała w wyniku zalania powinna zostać naprawiona. Czytaj dalej “Odpowiedzialność za zalanie sąsiada” »

Eksmisja hałaśliwego lokatora

hałas

Odua Images/bigstockphoto.com

Wynajmowanie mieszkania może przyczynić się do polepszenia stanu domowego budżetu. Zwykle jest to dochód dodatkowy. Warto wynająć mieszkanie, jeśli nikt w nim obecnie nie mieszka, a nie chcemy sprzedawać nieruchomości. Szczególnie w dużych miastach, podaż na mieszkania do wynajęcia jest bardzo duża. Zwykle nie ma więc problemu ze znalezieniem chętnych na wynajęcie oferowanej przez nas nieruchomości. Co zrobić jeśli lokatorzy sprawiają problemy, czy możliwa jest eksmisja? Czytaj dalej “Eksmisja hałaśliwego lokatora” »

Wynajem mieszkania – kwestie podatkowe

mieszkanie na wynajem

Wiele osób decyduje się na zakup nieruchomości (np. mieszkania) z zamiarem jego wynajęcia. Jest to szczególnie popularne w miastach, w których znajdują się uczelnie, szkoły wyższe czy uniwersytety. Młodzi, uczący się ludzie stanowią to dobra grupa potencjalnych najemców. Czytaj dalej “Wynajem mieszkania – kwestie podatkowe” »

Najem okazjonalny – przepisy

najem okazjonalny

Najem okazjonalny w polskim systemie prawnym jest stosunkowo nową instytucją, gdyż funkcjonuje od grudnia 2009 roku. Jest szczególnym rodzajem umowy najmu, która może być zawarta jeśli jej przedmiotem jest lokal o przeznaczeniu mieszkalnym. Głównym jej celem jest dodanie właścicielom lokalu dodatkowych praw, które na mocy obowiązujących przepisów nie są dostatecznie chronione, a z pewnością są mniejsze aniżeli prawa lokatorów. Czytaj dalej “Najem okazjonalny – przepisy” »

Jakie prawa ma osoba wynajmująca mieszkanie?

wynajmowanie mieszkania firmie

Podstawowe prawa i obowiązki wynajmującego lokal mieszkalny oraz jego najemcy powinny zostać określone w umowie najmu. Często zdarza się jednak, że strony nie wyszczególniają w umowie swoich zobowiązań i uprawnień. W takiej sytuacji bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy zawarte w ustawie o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. Czytaj dalej “Jakie prawa ma osoba wynajmująca mieszkanie?” »

W jakich sytuacjach można usunąć lokatora z wynajmowanego mieszkania?

eksmisja

Polscy prawodawcy nowelizując przepisy o prawie lokatorskim, stanęli na stanowisku, że to właśnie lokatorowi jako stronie stosunku najmu należy się szczególna ochrona. Oczywiście, zgodnie z zasadą równości wobec prawa, przy zawieraniu umowy najmu interesy zarówno najemcy, jak i właściciela mieszkania powinny być chronione w równych stopniu, jednak rzeczywistość nieraz okazuje się brutalnie inna. Czytaj dalej “W jakich sytuacjach można usunąć lokatora z wynajmowanego mieszkania?” »

Jak usunąć lokatora, który nie płaci czynszu

Zawierając umowę najmu strony zazwyczaj określają sytuację, w jakich nastąpić może jej wypowiedzenie. Jedną z takich przyczyn jest nie wywiązywanie się przez najemcę z postanowień dotyczących terminów i wysokości opłacanego czynszu.

Jeśli najemca dopuścił się zwłoki w zapłacie czynszu lub innych opłat za co najmniej dwa pełne okresy płatności, a wyznaczone mu w tym okresie dodatkowe terminy zapłaty nie przyniosły skutku, wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu. Aby wypowiedzenie było skuteczne oraz dla celów dowodowych powinno być dokonane na piśmie. Musi być w nim także określona przyczyna wypowiedzenia.

Czytaj dalej “Jak usunąć lokatora, który nie płaci czynszu” »