Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Nowy rodzaj najmu – najem instytucjonalny

W sektorze nieruchomości mogą nastąpić dość znaczące zmiany. Podjęto działania, aby wprowadzić w życie projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, w skrócie KZN.

12 lipca miało miejsce przekazanie do Marszałka Sejmu projektu Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. 20 dnia tego samego miesiąca została ona uchwalona przez Sejm, a 10 sierpnia podpisana przez Prezydenta.

Zmiany w przepisach mają dotyczyć przede wszystkim regulacji dotyczących rządowego programu Mieszkanie +. Jednak w projekcie znajdują się również modyfikacje, które wprowadzają tak zwany najem instytucjonalny. Będzie to trzeci rodzaj umowy najmu. Istnieje bowiem już najem okazjonalny oraz ten na zasadach ogólnych.

 

Najem instytucjonalny – zasady

Umowę najmu instytucjonalnego będą mogły zawierać wyłącznie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Taki rodzaj najmu będzie możliwy tylko na czas oznaczony. Inaczej wygląda to obecnie, gdzie przy umowie najmu okazjonalnego zawiera się umowy na czas oznaczony, maksymalnie jednak może to być 10 lat. Po tym czasie taka umowa automatycznie przechodzi na czas nieoznaczony. Przy najmie instytucjonalnym, w nowych przepisach, nie określono nawet, na jaki okres powinna zostać zawarta umowa. Będzie to więc decyzją stron umowy i z tego wynika, że najem może trwać dłużej niż 10 lat.

Podobnie jak przy najmie okazjonalnym, przy instytucjonalnym należy dołączyć tak zwane oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu, z taką jednak różnicą, że przy najmie okazjonalnym należało obligatoryjnie wskazać inny lokal, do którego będzie wyprowadzał się wynajmujący. Co więcej, najemca oświadcza nawet, że wie, iż po eksmisji nie przysługuje mu żaden lokal zastępczy lub tymczasowy. Innymi słowy, godzi się, że może wylądować na tzw. bruku.

Również analogicznie jak przy najmie okazjonalnym, przy instytucjonalnym można domagać się wpłacenia kaucji, która służy zabezpieczeniu należności z najmu w chwili opróżniania lokalu lub na pokrycie kosztów eksmisji. Często korzysta się z tego przywileju. Zmieniona natomiast została wysokość tej kaucji. Przy najmie instytucjonalnym może ona wynosić maksymalnie trzykrotność miesięcznego czynszu za wynajmowany lokal, a nie jak jest przy okazjonalnym – sześciokrotność. Na zwrot kaucji przysługuje okres miesiąca – podobnie jak przy pozostałych rodzajach najmu. Jednak kaucja przy instytucjonalnym nie będzie podlegała waloryzacji.

Kolejną zmianą, jaką wprowadzono jest zasada, iż wręczając najemcy żądanie opróżnienia lokalu, można minimalnie zakreślić okres 14 dni na opróżnienie lokalu przez najemcę i osoby z nim zamieszkujące, natomiast przy najmie okazjonalnym było to minimum 7 dni.

Umowę najmu okazjonalnego lokalu będą mogły zawrzeć tylko te osoby, które są osobami fizycznymi i nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Zmiany zakładają także, że umowy najmu okazjonalnego zawarte przed wejściem w życie nowych przepisów, będą opierały się na przepisach dotychczas obowiązujących.

Mówi się, że powyższe zmiany w prawie uderzą głównie w najemców i są dla nich dość niekorzystne, szczególnie brak obligatoryjnego wskazania lokalu zastępczego.

Przepisy wejdą w życie 30 dni po podpisaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.