Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Mieszkanie na start – co wiadomo o programie

„Mieszkanie na start” to program, który skierowany jest do osób zmuszonych do wynajmowania mieszkania rozpoczynając nową, jakże trudną drogę życia. Dopłaty do czynszu mogą otrzymać rodziny, które nie posiadają własnego mieszkania, a ich dochód nie będzie przekraczał określonej przez ustawę kwoty. Oczywiście dochód będzie podzielony na liczbę członków rodziny.

Wsparcie w formie dopłat do czynszu będzie obsługiwane przez samorządy gminne i Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza Funduszem Dopłat.

Dopłaty do czynszów mieszkań wynajmowanych na początku miał trwać dziewięć lat. Jednak w trakcie czwartkowego posiedzenia Sejmu, który odbył się 6 lipca 2018 roku, przegłosowane zostały zmiany, w których np. okres ten zmieniono z 9 na 15 lat. Sejm również zaakceptował przyznawanie dopłat dla najemców zasiedlających mieszkania w ciągu od 20 lat do chwili zakończenia inwestycji.

Dla kogo program „Mieszkanie na start”?

Rozwiązane uchwalone przez sejm kierowane są do najemców. Zwiększy to ich możliwości finansowe i umożliwi opłacenie czynszu za mieszkanie wynajęte. Samorządy gminne również mogą skorzystać zwiększając zasoby mieszkaniowe na swoim terenie oraz w większym stopniu zaspokajając potrzeby mieszkaniowe lokalnej społeczności. Inwestorzy także skorzystają z programu. Dzięki dopłatom do czynszów oraz włączeniu gmin w proces naboru najemców zmniejsza się ryzyko braku odpowiedniego popytu na mieszkania pod wynajem.

Jakie mieszkania będą brane pod uwagę w programie „Mieszkanie na start”?

Dopłaty do czynszów w programie „Mieszkanie na start” będą stosowane w przypadku mieszkań zasiedlanych po raz pierwszy. Są to nowo wybudowane mieszkania oraz te znajdujące się w istniejącym budynku mieszkalnym zlokalizowanym na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji i poddanym przebudowie lub remontowi.

Kryteria przyznawania dopłat w programie „Mieszkanie na start”

Najważniejszym kryterium przyznawania dopłat będzie dochód rodziny. O dopłatę do czynszu będą mogły ubiegać się jednoosobowe gospodarstwa domowe, jeśli ich dochód nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które publikuje Główny Urząd Statystyczny. Kolejna osoba w gospodarstwie oznacza zwiększenie limitu. W wypadku dwuosobowej rodziny limit będzie wynosił 90% przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli jest ona trzyosobowa, limit ten wzrasta do 120% i z każdą kolejną osobą wzrasta o kolejne 30%.

Ciekawą opcją, jaka pojawiła się w nowym zapisie ustawy, jest tzw. kryterium otwarte, które pozwoli gminie na wybór beneficjentów również na podstawie własnego – dodatkowego kryterium.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy programu „Mieszkanie na start”?

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku. Wyjątkiem są przepisy umożliwiające wcześniejsze zawarcie umów między inwestorem a gminą, umowy w sprawie stosowania dopłat (Gmina – GBK) oraz uchwały w sprawie kryteriów oceny wniosków o zawarcie umowy najmu, które zaczną obowiązywać po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Korzystający z programu „Mieszkanie na start” będą musieli zgłaszać co roku swoje dochody. Jeśli okaże się, że już nie spełniają określonych wymogów, dopłaty zostaną wstrzymane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.