Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Jak wynająć mieszkanie firmie, a jak osobie prywatnej?

wynajmowanie mieszkania firmie

Dla wynajmującego mieszkanie najważniejszą kwestią jest solidność najemcy w regularnym opłacaniu czynszu. Z tego powodu chętnych do wynajmu warto szukać także wśród firm, które potrzebują mieszkań dla swoich pracowników. Firma może okazać się dobrym kontrahentem, ze względu na większą przejrzystość finansową, którą można w prosty sposób zweryfikować, co jest trudne lub niemożliwe w przypadku osoby fizycznej.

Podpisując umowę wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne z jakimkolwiek przedsiębiorcą, należy zacząć od zebrania informacji o nim, które znaleźć można we właściwych ze względu na rodzaj działalności rejestrach, dostępnych w większości przez Internet. W dokumencie takim będzie widniała również informacja o tym, kto jest uprawniony do zawierania umów w imieniu spółki, jeśli z takową mamy do czynienia.

Sporządzając umowę należy zawrzeć w niej informację o stronach, sposobie umocowania, jeśli w imieniu firmy występuje osoba posiadająca specjalne upoważnienie. Wśród nich muszą się znaleźć imię i nazwisko wynajmującego i najemcy, lub nazwa spółki, numer jej przypisany we właściwym rejestrze, adresy, numery identyfikacyjne – PESEL w przypadku osób fizycznych, NIP, REGON w przypadku osób prawnych.

W umowie powinny się znaleźć standardowe informacje przewidziane dla umowy najmu, tj. okres jej trwania, o ile strony taki określą, cena najmu ze wskazaniem czy jest to wartość netto czy brutto, sposób rozliczania i regulowania dodatkowych opłat eksploatacyjnych. Dla zabezpieczenia swoich interesów, a także na wypadek problemów z wypłacalnością najemcy właściciel nieruchomości powinien ponadto ustanowić kaucję, o której informacja, dotycząca wysokości i sposobu uiszczenia także powinna znaleźć się w umowie.

Dodatkowo biorąc pod uwagę, że umowa zawierana jest z przedsiębiorcą, w umowie należy wyraźnie wskazać jakie będzie przeznaczenie wynajmowanej nieruchomości, z zaznaczeniem, że będzie to przeznaczenie mieszkalne, a nie lokal na prowadzenie przez niego działalności gospodarczej.

Wynajem osobie prywatnej – jaki rodzaj umowy najmu wybrać?

Obecnie najbezpieczniejszą formą najmu jest umowa najmu okazjonalnego, która zawierana jest na piśmie i zawiera poświadczone notarialnie oświadczenie najemcy, w którym wyraża on zgodę na dobrowolne poddanie się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu. Umowa taka lepiej zabezpiecza interes wynajmującego w przypadku problemów z wywiązaniem się najemcy z jej postanowień, w tym z płatnościami, a także w sytuacji kiedy nie chce dobrowolnie opuścić zajmowanego mieszkania. W umowie najmu okazjonalnego najemca musi bowiem wskazać adres „zastępczy” pod który wyprowadzi się w razie wypowiedzenia umowy przez wynajmującego, a także załączyć oświadczenie właściciela lokalu mieszczącego się pod tym adresem, że się na to godzi. Umowa taka może dotyczyć tylko nieruchomości mieszkalnych i zostać zawarta wyłącznie między osobami fizycznymi. Oznacza to, że wynajmujący nie może prowadzić działalności gospodarczej polegającej na wynajmie lokali (może natomiast prowadzić każdą inną działalność). Najemcą natomiast może być wyłącznie osoba fizyczna, przy czym może być to osoba prowadząca firmę w postaci działalności gospodarczej. Przypadki, w których wypowiedzenie może zostać złożone, jeśli umowa została zawarta na czas określony, powinny być w umowie wyraźnie wskazane.

Do umowy należy bezwzględnie załączyć protokół zdawczo – odbiorczy lokalu, który należy sporządzić w chwili przekazywania kluczy najemcy. Należy w nim spisać wszystkie urządzenia i sprzęty znajdujące się w mieszkania, określić ich stan techniczny, a także stan samej nieruchomości, i dołączyć aktualną dokumentację fotograficzną. Protokół powinien zostać podpisany przez obie umawiające się strony.

Ostatnią czynnością jaką należy wykonać jest zgłoszenie faktu otrzymywania przychodu z tytułu najmu we właściwym urzędzie skarbowym. O ile bowiem w przypadku wynajmowania mieszkania osobie prywatnej niewywiązanie się z tego obowiązku może zostać niezauważone, o tyle w przypadku najmu dla firmy, która zobowiązana jest umieścić informację o najmie we właściwych dokumentach, z pewnością nie ujdzie to uwadze urzędników.

Pamiętać należy także, że osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne mogą wystawiać faktury VAT, które będą niezbędne przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

9 komentarzy do Jak wynająć mieszkanie firmie, a jak osobie prywatnej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.