Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Jakie prawa ma osoba wynajmująca mieszkanie?

wynajmowanie mieszkania firmie

Podstawowe prawa i obowiązki wynajmującego lokal mieszkalny oraz jego najemcy powinny zostać określone w umowie najmu. Często zdarza się jednak, że strony nie wyszczególniają w umowie swoich zobowiązań i uprawnień. W takiej sytuacji bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy zawarte w ustawie o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. Czytaj dalej “Jakie prawa ma osoba wynajmująca mieszkanie?” »

W jakich sytuacjach można usunąć lokatora z wynajmowanego mieszkania?

eksmisja

Polscy prawodawcy nowelizując przepisy o prawie lokatorskim, stanęli na stanowisku, że to właśnie lokatorowi jako stronie stosunku najmu należy się szczególna ochrona. Oczywiście, zgodnie z zasadą równości wobec prawa, przy zawieraniu umowy najmu interesy zarówno najemcy, jak i właściciela mieszkania powinny być chronione w równych stopniu, jednak rzeczywistość nieraz okazuje się brutalnie inna. Czytaj dalej “W jakich sytuacjach można usunąć lokatora z wynajmowanego mieszkania?” »

Jak usunąć lokatora, który nie płaci czynszu

Zawierając umowę najmu strony zazwyczaj określają sytuację, w jakich nastąpić może jej wypowiedzenie. Jedną z takich przyczyn jest nie wywiązywanie się przez najemcę z postanowień dotyczących terminów i wysokości opłacanego czynszu.

Jeśli najemca dopuścił się zwłoki w zapłacie czynszu lub innych opłat za co najmniej dwa pełne okresy płatności, a wyznaczone mu w tym okresie dodatkowe terminy zapłaty nie przyniosły skutku, wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu. Aby wypowiedzenie było skuteczne oraz dla celów dowodowych powinno być dokonane na piśmie. Musi być w nim także określona przyczyna wypowiedzenia.

Czytaj dalej “Jak usunąć lokatora, który nie płaci czynszu” »

Jak odzyskać pieniądze od lokatora, który zniszczył mieszkanie

Wynajem mieszkania zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Może się zdarzyć, że najemca zwróci właścicielowi zdewastowane mieszkanie oraz będzie się uchylał od odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody.

Jak to ryzyko zminimalizować oraz jak dochodzić swoich praw – o tym niżej.

Po zakończeniu umowy najmu mieszkanie powinno wrócić do właściciela w stanie niepogorszonym. W przeciwnym wypadku właściciel ma prawo domagać się od wynajmującego pokrycia kosztów naprawy spowodowanych uszkodzeń. Nie dotyczy to oczywiście śladów zużycia lokalu wynikających z normalnego, prawidłowego użytkowania.

Czytaj dalej “Jak odzyskać pieniądze od lokatora, który zniszczył mieszkanie” »

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania

W polskim systemie prawnym dopuszcza się zawarcie umowy najmu mieszkania w dowolnej formie, jednak dla lepszego zabezpieczenia interesów stron zdecydowanie rozsądniejszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy pisemnej. Jednak bez względu na formę jaką wybiorą strony, na ustalenie kilku kwestii powinny zwrócić szczególną uwagę.

Przede wszystkim warto upewnić się, czy osoba z którą umowę będziemy podpisywać, posiada tytuł prawny do mieszkania lub umocowanie do tego typu czynności. Wynajmujący na żądanie najemcy powinien więc okazać dokument potwierdzający, iż konkretna nieruchomość jest jego własnością. Jeśli umowa zawierana jest np. przez pośrednika nieruchomości, powinien on przedstawić stosowne umocowanie, lub dokument, na podstawie którego może taką umowę zawrzeć.

Czytaj dalej “Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania” »